Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
KGW

Źródła finansowania KGW

Koła gospodyń wiejskich mają status organizacji społeczno-zawodowej rolników lub też stowarzyszenia. Mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Ponadto, jeśli posiadają osobowość prawną mogą zostać, na swój wniosek, wpisane do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

To, z jakich źródeł finansowania może korzystać dane koło wynika m.in. ze statusu, jaki posiada oraz z zapisów statutu/regulaminu.
 
Koło gospodyń wiejskich jako jednostka organizacyjna kółka rolniczego
 
Podstawowym źródłem finansowania koła gospodyń wiejskich – jednostki organizacyjnej kółka rolniczego są składki członkowskie. Koło gospodyń wiejskich, które nie posiada osobowości prawnej może prowadzić działalność gospodarczą, socjalną i handlową jedynie w zakresie określonym w statucie kółka rolniczego lub/ i regulaminu koła. Kwestie te regulują przepisy Ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników z dnia 8 października 1982 roku oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
 
Koło gospodyń wiejskich jako stowarzyszenie
 
Koła gospodyń wiejskich mogą działać w oparciu o Ustawę prawo o stowarzyszeniach. Mają wówczas status organizacji pozarządowej – stowarzyszenia zwykłego lub rejestrowanego. Nie są wówczas społeczno – zawodową organizacją rolników. Takie koła w swojej nazwie, na ogół, posługują się zwrotem „stowarzyszenie” (np. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce).
 
1) Koło gospodyń wiejskich jako stowarzyszenie zwykłe
 
Stowarzyszenie zwykłe ma ograniczone możliwości działania, nie może m.in. przyjmować darowizn, spadków i zapisów, korzystać z ofiarności publicznej. Podstawowym źródłem dochodu są składki członkowskie.
 
2) Koło gospodyń wiejskich jako stowarzyszenie działające na zasadach ogólnych tzw. stowarzyszenia rejestrowego
 
Koło gospodyń wiejskich - stowarzyszenie rejestrowane może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz może korzystać z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie rejestrowe może prowadzić działalność gospodarczą, ale pod warunkiem, że całkowity dochód z niej przeznaczony zostanie na jego działalność statutową. Stowarzyszenia tego typu mogą ubiegać się o pomoc publiczną, tj. dotacje z budżetu państwa i z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć zaliczanych do zadań własnych państwa albo jednostek samorządowych. Stowarzyszenie rejestrowe może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego (konieczna rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym). Wówczas może korzystać z odpisu podatku 1%.
 
Oprac. na podstawie materiałów z http://witrynawiejska.org.pl/
 
UWAGA! Wkrótce wejdą w życie nowe przepisy odnośnie KGW.
We wrześniu 2018 Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o kołach gospodyń wiejskich. KGW będzie podlegało obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do rejestru KGW nabędzie osobowość prawną. Będzie mogło starać się o dotacje, a także prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą np. w zakresie sprzedaży rękodzieła, żywności regionalnej.
 
Zapraszamy do kontaktu z OWES TŁOK Koła Gospodyń Wiejskich z powiatów brodnickiego golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego m. Grudziądz, rypińskiego, świeckiego, wąbrzeskiego - zainteresowane rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej. OWES TŁOK udziela bezpłatnej pomocy w tym zakresie.
 
Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaOWES TŁOK
Telefon56 655 50 22
Emailbiuro@owies.eu
WWWwww.owies.eu
AdresSukiennicza, 6/2 6/2
Miejscowość87-100 Toruń


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi